รวมลิ้งค์

 

 

 เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 
>
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

        ระเบียบกรมตรวจบัญชี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2545
                 
                    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2549 

        คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                    คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 154/2549 

         ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

                    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
                    วิดีทัศน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

                    วิดีทัศน์การอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติ
                   ตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
                   แก่ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                    สำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร) 

       ข้อมูลที่เปิดเผยได้ 
            
                   ให้บริการ พ.ศ.2551

                    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
                   กรมตรวจบัญขีสหกรณ์ 

                    ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
                  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

                    รายงานประจำปี

                    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554)

                    แผนยุทศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2548 - 2551)

                    แผนยุทศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552 - 2555) 

                    เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                   พ.ศ.2551 เล่มที่ 3

                    พระราชบัญญัติสหกรณ์
                               
                              พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2542
 
                              พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ปี 2553 

                    พระราชบัญญัติกฤษฏีกา

                    ราชกิจจานุเบกษา / กฏกระทรวง 

                    ระเบียบ 

                    คำสั่ง 

 
 

 
 
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

Image1

 

 

 
 
 
ท่านพอใจกับเว็ปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานีมากน้อยเพียงใด


 
 
 
 
จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีอะไรที่ไหน? แจ้งข่าวประจำวัน กระดานถาม-ตอบระบบงานสอบบัญชี เว็บบอร์ดซอฟท์แวร์บัญชี ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Knowledge Management สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาวิชาชีพบัญชี เว็บที่ทุกคนเข้าถึง W3C ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  CopyRight © 2018 by สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 380 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0147 โทรสาร 0-5697-0149