รวมลิ้งค์

 

 

 เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 
>
 
 
 

 

 
 
 
 
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เป็นหน่วยงานทางราชการ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2527 ตามโครงการปรับปรุงการบริหารงานการบัญชีของสถาบันเกษตรกร เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปี พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบัน 
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้.-
 
1. งานบริหารทั่วไป
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น ระบบสารบรรณ  โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ ติดต่อประสานงานและติดตามผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งระบบเครือข่าย
 
2. งานตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี
     2.1  งานสอบบัญชี  
            1. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการปฎิบัติงานทางวิชาชีพ
            2. กำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
            3. สร้างความพร้อมให้สหกรณ์และกลุ่มการเกษตรที่รับผิดชอบโดยจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มการเกษตรกร และการประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
            4. แนะนำการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
            5. บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฎิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
            6. ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษกิจทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มการเกษตรเพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
 

     2.2  งานมาตรฐานการสอบบัญชี 
            1. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
            2. สอบทานความถูกต้องของการกำหนดแนวการสอบบัญชีการปฎิบัติงานตรวจสอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีจากกระดาษทำการ งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
           3. สอบทาน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากรายงานการสอบบัญชี  งบการเงินและกระดาษทำการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           4. สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
 
     2.3  งานชำระบัญชี     
            ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก 

     2.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
        1. สัมมนา นิเทศ และเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจบัญชีประจำปี
            2. ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรเครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่เกษตรกร
           3. ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการต่างๆ
 
   
 

 
 
 
 
 

 

 
 
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

Image1

 

 

 
 
 
ท่านพอใจกับเว็ปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานีมากน้อยเพียงใด


 
 
 
 
จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีอะไรที่ไหน? แจ้งข่าวประจำวัน กระดานถาม-ตอบระบบงานสอบบัญชี เว็บบอร์ดซอฟท์แวร์บัญชี ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Knowledge Management สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาวิชาชีพบัญชี เว็บที่ทุกคนเข้าถึง W3C ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  CopyRight © 2018 by สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 380 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0147 โทรสาร 0-5697-0149